Gene O. Welch - Shelter Insurance - Ribbon Cutting 10/30/2012 - DJRImaging